Ashtanga Basics

Kino MacGregor
AshtangaAll Levels-1, 21 hr, 8 mins
82%
18%

The beautiful Kino MacGregor guides you through a comprehensive look at the Ashtanga Method of yoga. Combine breath, posture, and gazing point to train the mind and heal the body. Kino carefully takes you through the traditional Ashtanga practice up through Janu Sirsasana A as she cues with emphasis on technique and alignment.

Sanskrit used in this video:

Opening Prayer

Om

Vande Guranam Charanaravinde

Sandarshita Svatma Sukava Bodhe

Nih Sreyase Jangalikayamane

Samsara Halahala Mohashantyai

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi Dharinam

Sahasra Sirasam Svetam

Pranamami Patanjalim

Om

Closing Prayer

Om

Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam

Nya Yena Margena Mahim Mahishaha

Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Om Shanti Shanti Shantihi

Breath Counts

1. ekam (AAY-Kaam)

2. dve (Dh-way)

3. trini (trenee)

4. catvari (Chaht-wharey)

5. panca (pancha)

6. sat (shaht)

7. sapta (suhpta)

8. astau (Ah-shtaow)

9. nava (nauwah)

10. dasa (dheshau)

225
40Comments